Innostava Tulevaisuus

Lähetä minulle lisätietoja

Tule mukaan rakentamaan yrityksellesi ensimmäinen vastuullisuusraportti

Innostava tulevaisuus –valmennusohjelmassa pääset asiantuntijoiden johdolla tekemään teille räätälöidyn vastuullisuusraportin, joka

  • Vastaa tulevan EU-lainsäädännön vaatimuksia
  • Johdattaa yrityksesi kohti vastuullista vaurastumista
  • Luo teille kilpailuedun suhteessa muihin alan toimijoihin

 Tarkoituksenmukainen ja läpinäkyvä raportointi toimii strategisena työkaluna toimintaympäristön muuttuessa ja asiakkaiden vaatimusten kasvaessa. Lisäksi se antaa keinot edetä vastuullisen vaurastumisen polulla.

“Kestäviä menestystarinoita”

“Emme jätä ketään jälkeen, haluamme tarjota konsultointipalvelua vastuullisuuden parissa kaikille.”

“Kestävä kehitys on täynnä mahdollisuuksia ja oivalluksia. Haluamme tehdä siitä innostavan asian.”

01

Strateginen työkalu

Ole mukana toimialasi etujoukossa luomassa vastuullisuusraporttia. Käännämme vastuullisuusraportin PK yrityksten eduksi. Määritämme yhdessä raportoinnille raamit. Osaalistuminen mahdollistaa, että yksi raportti riittää, myös kun EU saa raportointidirektiivinsä voimaan. Tavoite on liiketoiminnan vastuullinen vaurastuminen, missä kannattavuus paranee, kun vastuullisuus ja kestävä kehitys on osa toimintaa.

02

Lähestyminen

Sinua on matkalla auttamassa monialainen vastuullisuuteen perehtynyt liikkeenjohdon asiantuntijatiimimme. Saat ensikäden tietoa vastuullisuusraportoinnista sekä löydät uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Pienetkin muutokset arjen toiminnoissa voivat viedä teidän liiketoimintaa eteenpäin ja pystytte uusien ajatusten myötä mahdollisesti luomaan alalla merkittävää kilpailuetua. 

03

Miksi?

Uutta ajattelua uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta. Lähestymme holistisesti vastuullista liiketoimintaa. Tämä mahdollistaa edelläkävijyyttä, kun riskit käännetään mahdollisuuksiksi. Edelläkävijyys luo kilpailuetua.  

Kestäväkehitys on innostavaa. Holistinen yritystoiminta käsittää kaikki yrityksen ylläpitämiseen ja toiminnan tekemiseen, liittyvät asiat. Tunnistetaan uusia, innostavia liiketoimintamahdollisuuksia olemassa olevilla resursseista. Tarjoamme monenlaisia samaistuttavia ja arvojen mukaisia mielikuvia eri kohderyhmille, samalla kun autamme löytämään oman yritykselle sopivan toimintamallin.

Luomme ekosysteemejä, missä kunkin toimialan oma ekosysteemi elää siihen kuuluvaa arkea antaen tukea ja oivalluksia toisilleen mutta myös luoden yhteisiä säveliä alalla toimimiseen. Vaikuttaminen kasvaa yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa ja mahdollisuudet arvoketjuna toimimisen, asiakaslupausten täyttymisen ja yrityksen oman ydintoiminnan osaamiseen kannattavasti paranee.

Työpaja 1
Juridiikka

Käymme Castren & Snellman vastuullisuusjuristien kanssa läpi, mitä EU-tasolla määritellään vastuullisuusraportoinnin direktiivien ja säädösten osalta ja millaiset raamit, vastuut ja velvollisuudet vastuullisuusraportoinnissa on pk-yrityksille.

Työpaja 2 Relevantit tulevaisuudet

Käymme läpi innostavia tulevaisuuden vaihtoehtoja kysymällä “mitä jos”. Pohdimme mitkä on hyvät asiat, mistä haluamme pitää kiinni, missä on olettamuksia mitä pitää haastaa, ja missä on asioita mitä haluamme muuttaa. Työpajan lopussa, luomme innostavia ajatuksia liiketoiminnalle, jotka ovat relevantteja myös kestävän kehityksen osalta.

Työpaja 3
Raportin raamit ja ohjaavat tekijät

Käymme läpi oppeja erilaisista raporteista, tarinankerronnan merkitys ja aihioiden priorisointia. Oramme käyttöön Karme Consulting Oyn kehittämä ESG€ malli raportoinnissa. Tutustutaan eri aihealueiden kytköksiin toisiinsa.

Valmennusohjelman hinta 2 500€, alv 0% / yritys

Asiantuntijat apunanne

Muutosjohtamisen asiantuntija, ISO 20700 standardin valmentaja.

Kim on rautainen ja rauhallinen liikkeenjohdon asiantuntija monipuolisella kokemuksella. Hänen osaaminen on muutosjohtamisessa sekä kansainvälisessä raportoinnissa. Kim ymmärtää tekojen merkityksen ja tuo sen projekteissa luontevasti esille asiakkaan eduksi hyödyntäen objektiivista analyyttisyyttään. Hänen vahvuutensa pohjautuu logistiikka-alan pariin ja liiketoimintojen johtamiseen useilla toimialoilla eri vuosikymmeninä. Vuosien kokemus on tuonut Kimille laajan näkemyksen holistisesti vastuullisista liiketoimintojen johtamisesta (governance) ja niiden erilaisista käytännön prosesseista. Kim sanookin, että se, joka haluaa löytää, löytää myös keinot, ja se, joka ei halua löytää, löytää kyllä selitykset. Vastuullisuus ja yritysten kehittäminen vievät Kimiä eteenpäin.

ESG€ lähestymisessä Kim taitaa erityisesti sosiaaliset (S), hallinto (G) ja talous (€) asiat (SG€)

Kim Karme

Toimitusjohtaja, Karme Consulting

Verkostoinnin ja kasvustrategian asiantuntija sekä naisjohtajuuden advokaatti.

Hanne yhdistää ihmisiä ja yrityksiä toisiinsa ja auttaa johtajia yritysten kasvun ja kehittämisen strategioiden toteuttamisessa. Hän avaa ovia mahdollisuuksien realisoinnille globaalisti tuoden myynnin ja markkinoinnin näkökulmat arjen käytännön toimintoihin. Hannen vahvuutena ovat laaja-alainen ymmärrys eri asiayhteyksistä mutta samalla yksityiskohtien huomaaminen. Hän johtaa tiimiä määrätietoisesti ja innostamalla kohti projektien tavoitteita kunkin omia vahvuuksia hyödyntäen. Hanne on energinen nainen, jolle mahdollisuuksien luominen asioita ja tietoa läpinäkyvästi jakamalla johtaa laajemman yhteisen hyvän luomiseen (social) ja täten positiiviseen kestävään kehitykseen. Hänen osaaminen pohjautuu strategisen kasvun toteuttamiseen palvelualoilla, jossa kokemusten luominen henkilöstöstä asiakkaisiin on oleellinen osa vastuullista kasvua. 

ESG€ lähestymisessä Hanne taitaa erityisesti sosiaaliset (S) ja talous (€) asiat (S€)

Hanne Nuutinen

Projektijohtaja, Karme Consulting

YK-koulutettu vastuullisuuden kansainvälinen asiantuntija, tulevaisuuden johtamisen tutkija.

Tina osaa tarinankerronnan ja raportoinnin salat luoden yrityksille innostavia ja kestäviä tulevaisuuden ratkaisuja vastuullisuudessa ja tulevaisuuden johtamismalleissa. Hän tuo tutkimuksien tiedot konkretian tasolle dialogien ja avoimen ekosysteemin strategian ja verkostojen rakentamisen kautta. Tinan vahvuuksina ovat kestävän kehityksen de-mystifointi selkeyttäen ympäristö- ja vastuullisuusasiat eri organisaatioissa tavoitteellisiksi toiminnoiksi kohti kunkin omia tavoitteita. Tina luo rohkeasti ja lempeästi haastamalla johtamiseen uusia tasoja tarjoten mahdollisuuksia ratkaisuina. Tina on intohimoinen kehittäjä ja riskien haastaja, jolla on sydän ja arvot vahvasti kaikessa tekemisessä mukana. Tina rakastaa ”yhdessä kartalta poistumista” rauhallisine ´Nalle Puh´ kävelyineen koirien kanssa. Tinan iloinen luonne loistaa myös verkostojen rakentamisessa.

ESG€ lähestymisessä Tina taitaa ympäristö (E), sosialiset (S) asiat (ES). Kansainvälisesti hän seuraa hiljaisia signaaleja muutoksista.

TIna Karme

Perustaja ja tutkija, Sustory Ry

Kasvustrategian ja muutosjohtamisen asiantuntija, prosessinhallinnan taitaja.

Pekka on muutosjohtamisen ja johtamisen kehittäjänä mies paikallaan. Hän luo vahvalla yritysjohtamisen ammattitaitonsa avulla muutoksesta kilpailuetua ja voimaa mennä eteenpäin tämän päivän resursseilla mutta tulevaisuuteen suunnaten. Pekan vahvuus on asiakkaiden auttaminen kehittämisen priorisoinnissa, muutossuunnittelussa ja tuloksellisessa liiketoiminnan kehittämisessä. Hän puhuu ESG:stä ja tuo sen arkeen luoden käytännön toimintoja osaksi liiketoiminnan ydintä ja asiakkaille tarjottavaa arvoa. Erilaisten kasvustrategioiden, muutos- sekä kriisijohtamisen osaajana Pekalla on prosessit hallinnassa ja takataskussa. Hallinnollisesti oikeanlaiset toimet (governance) ja kestävällä pohjalla oleva talous ovat oleellisia palasia kestävässä yritystoiminnassa. Jatkuva itsensä kehittäminen vie miestä eteenpäin kohta mielenkiintoista holistisen vastuullisuuden maailmaa. 

ESG€ lähestymisessä Pekka taitaa erityisesti hallinto (G) ja talous (€) asiat. (ESG ja €)

 

Pekka Salokangas

Partner, Karme Consulting

Myynnin ja teknologian taitaja, projektinjohtamisen asiantuntija.

Tommi ratkoo monimutkaisia ongelmia luontevasti ja ymmärtää eri asioiden syy-seuraussuhteet nopeasti. Hänellä on valmentava, rauhallinen ote tiimin tavoitteiden saavuttamiseen ja selkeä, positiivisuuteen perustuva kommunikaatio. Hänen kanssaan on mukava toimia. Tommin osaaminen pohjautuu myynnin ja markkinoinnin sekä IT:n saloihin. Hän johtaa projekteja määrätietoisesti ja rakastaa ihmisten sekä organisaatioiden kehittämistä. Käytännön miehenä, pilke silmäkulmassa, Tommi kokee vastuullisuuden liiketoiminnan kuin viininvalmistuksen. Laadukas toiminta vaatii aikaa, osaamista ja konkreettisia tekoja, jolloin lopputulos palkitsee ja viivan alle jäävä osuus kasvaa kaikilla osapuolilla. Yhdessä tekeminen ja yhteiskunnallinen vastuu (social) takaavat laadukkaan, kestävän toiminnan. 

ESG€ lähetymisessä Tommi taitaa erityisesti sosiaaliset (S) ja taloudelliset (€) asiat (S€)

Tommi Hokkanen

Partner, Karme Consulting

Partner, asianajaja, Head of Sustainability, Castrén & Snellman.

Anna on työskennellyt julkisten hankintojen ja kilpailuoikeudellisten asioiden parissa 90-luvun puolivälistä asti. EU-oikeudelliset ja hallinto-oikeudelliset näkökulmat ovat päivittäinen osa työtäni. Parasta työssä on päästä luomaan ratkaisuja, jotka ovat juridisesti kestäviä ja joissa otetaan huomioon ympäristönäkökulmat, sosiaaliset kysymykset ja innovaatioiden edistäminen. Anna toimii mielellään julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa, kuten liikenteen, terveydenhuollon, rakentamisen, energia-alan ja ICT-toimialan toimeksiannoissa. Neuvontatyön lisäksi Anna auttaa asiakkaita riidoissa ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkinnoissa. Anna hoitaa riitoja markkinaoikeudessa, korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja hallinto-oikeuksissa sekä Euroopan unionin tuomioistuimessa Luxemburgissa. Anna pyrkii kuitenkin löytämään kiperiinkin kysymyksiin käytännölliset ratkaisut tuomioistuinkäsittelyn ulkopuolella. Anna on ajan tasalla nopeasti muuttuvassa sääntelykentässä mm. kirjoittamalla artikkeleja ja luennoimalla kotimaassa ja kansainvälisissä seminaareissa. Anna vastaa toimiston vastuullisuusasioiden kehittämisestä Head of Sustainabilityn roolissa. Yritysvastuukysymykset ovat Annalle tärkeitä, ja hän auttaa juristeja ottamaan yritysvastuunäkökulmat osaksi omaa työtään.

Anna Kuusniemi-Laine

Partner, Castrén & Snellman

Pilotissa

Hakeneet mukaan

Ekosysteemiä luotu

Ryhmien koot max

Pilotissa olleet kertovat

”On ollut tosi mielenkiintoinen projekti, mikä on muuttanut omaa ajattelua vastuullisesta liiketoiminnasta. Mukavat ja mielenkiintoiset ryhmäkeskustelut ovat antaneet lisää oivalluksia. Silmiä avaava kokemus. Hyvä että lähdettiin yrityksenä mukaan! Olen tykännyt myös henkilökohtaisesti tosi paljon tästä projektista. Nyt olemme kartoittaneet tilanteemme, mitä voimme tehdä paremmin ja tuloksen ohella,miten voimme olla vastuullinen toimija ja miten voimme vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteitamme tukien. Tapaamiset ja työpajat ovat olleet todella hyviä. Ne ovat antaneet eväitä raportin tekemiseen ja luoneet samalla omaa verkostoa. Nyt ymmärrän, mitä tehdään, miten toimitaan ja mitä tavoitteitä meidän kannattaa ottaa. Miten voimme itse olla vastuullisempia ja mitä voimme tarjota palveluna muille.”

Mikaela Kokko

HR ja Hallintapäällikkö, Wirmax Oy

“Vastuullisuuteen liittyvät asiat ovat olleet meille OiOissa toiminnan keskiölssä yrityksen perustamisesta lähtien, yli 10 vuotta. Tämän prosessin tärkein anti oli nostaa ne toiminnastamme esiin, ja nostaa yritystoiminnan vahvuuksiksi. Sen lisäksi löysimme myös uusia toimintamalleja miten voimme toimia jatkossa entistä vastuullisemmin. Ensimmäinen työpaja oli hyvin lakipainotteinen. Siitä olisi voinut tehdä energisemmän ja korostaa enemmän vastuullisen toiminnan business-hyötyjä. Kun päästiin konkrettiseen tekemiseen työn arvo kirkastui. Yhdessä tekemisessä on voimaa – omien lähtökohtien pöyhimisen ja muiden kuuntelemisen kautta syntyi uusia näkökulmia ja hyvää keskustelua ryhmässä. Yhteistyöstä Karme Consultingin kanssa tulee olemaan meille tosi iso lisäarvo.”

OiOi Collective Oy

“Tieto lisää tuskaa mutta on kirkastanut omia ajatuksia ja yrityksen sisällä luonut ajatusta, mitä meidän kannattaa tehdä, mihin meidän kannattaa keskittyä. Me keskitymme ensin sosiaalisen vastuun kantamiseen ja sitä kautta vaikuttamiseen, mm. henkilökunnan hyvinvointi töissä. Lisäksi keskitymme mm. kierrätykseen ja siihen, miten paljon me voimme itse tehdä. Yhteiset tilaisuudet työpajoissa ja pienryhmissä ovat olleet todella hyviä. Ne ovat kirkastaneet omia ajatuksia ja antaneet lisää tietoa. Projektin ansiosta oman yrityskohtaisen raportin tekeminen on nyt todella helppoa. Energinen ja ammattilainen tosi hyvä tiimi, jossa on eri alojen osaajia.”

Harri Kanto

Toimitusjohtaja, H Kanto

“Olemme panostaneet vahvasti sosiaaliseen vastuullisuuteen, johon kaipasimme erityisesti tukea. Vaikka ilmastoasiat olivat projektin aikana suuressa roolissa, koimme kokonaisuuden erittäin onnistuneena. Erityisesti pidimme siitä, että meitä oli matkalla auttamassa asiantunteva tiimi ja tehtävänannot laittoivat meidät aidosti ajattelemaan asioita pintaa syvemmältä.”

Koti Puhtaaksi Oy

“Innostava ja hyvä ammattilasiporukka veti projektia. Hyvä rakenne ja kokonaisuus projektissa, joka eteni loogisesti.  Synergioita löytyi muiden osallistujien kesken, mikä avarsi omaa näkemystä vastuullisuustoiminnasta. Projektissa lähdettiin loogisesti liikkeelle vastuullisuusraportoinnin fundamenteista.”

Iiris Ollila

Projektin vetäjä, Vision Hunters

Karme Consultingin asiantuntijat osaavat hyvin muuttaa perusjargonian käytännöläheiseksi ja ymmärrettäväksi, jonka myötä vastuullisuusraportin rakentaminen oli merkittävästi mielekkäämpää ja oman liiketoiminnan kannalta hyödyllisempää kuin ennalta osasin odottaakaan. Lämmin suositus siis täältä

 

Kiinteitötahkola

Toimisto

Lönnrotinkatu 25 A 10a
00180 Helsinki, Suomi

Tommi Hokkanen

+358 (0) 50 347 5819
[email protected]

Follow Us